عایق حرارت و برودت

عایق های پلی یورتان، که با اختصار PUR شناخته می شوند، از جمله عایق های سلولی بسته و صلب بوده و از جمله عایق های سرد محسوب می شود. پلی یورتان در اسلب های پیش ساخته موجود بوده و یا می توان در محل عایق کاری به صورت فله ای تزریق شده و یا اسپری شود. در صورتی که پلی اورتان اسپری شود (Spray applied Polyurethane Foam – SPF) نیاز به تجهیزات خاص بوده و حضور نیروی کارآزموده برای حصول بهترین نتیجه الزامی است. از SPF بیشتر در خطوط انتقال مایعات، تانک ها و مخازن، مراکز نگهداری سرد و سردخانه ها، خنک کننده ها و فریزرها استفاده می شود. یکی از کاربردهای اصلی پلی یورتان، عایق مورد استفاده در ساندویچ پنل ها است.

پلی یورتان، علاوه بر مصارف عایق کاری، مصارف متنوع و مختلف زیادی در صنعت دارد. مثلا از پلی یورتان در ساخت المان های ضدسایش (مثلا غلتک های ضدسایش)، ساپورت ها و المان هایی که تخت نیروهای فشاری هستند، قطعات پلاستیکی صلب، چرخ، و غیره استفاده می شود. پلی یورتان هایی در بخش های مختلف از آنها استفاده می شود، در چگالی و درصد ترکیب شیمیایی با هم متفاوت هستند. عایق های پلی یورتان(PUR) ، بسیار با عایق های پلی ایزوسیانورات (PIR) مشابهند و خواص و ترکیب شیمیایی تقریبا یکسانی دارند.

عایق های پلی یورتان، در شکل های پیش ساخته تخته ای، لوله ای و نیم لوله ای در بازار موجود هستند. همچنین پلی یورتان را می توان در محل تزریق یا اسپری کرد.

همچنین، استاندارد فوق الزامات مقاومت حرارتی برای 1 اینچ، استحکام فشاری، قابلیت عبور بخار، مقدار جذب آب، استحکام کششی، پاسخ به فرسایش حرارتی و رطوبتی و مقدار سلول های بسته را مورد بحث قرار می دهد.

چگالی پلی یورتان بسیار متنوع است و بسته به نوع نیاز و کاربری محصول، تغییر می کند.

سیستم های عایق حرارتی با قابلیت بالا برای ساختمان ها
با توجه به شرایط آب و هوایی ما نیاز به مصرف انرژی ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺳــﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ پلی یورتان ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳــﻬﻮﻟﺖ ﺭﻭﺵ، ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻯ ﻻﻳﻪ ﻧﺎﺯﻙ ﺩﺭﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﻜﺮﻭﻥ ﻧﺎﻧﻮ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﻮﺡ ﻓﻠﺰﺍﺕ، ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ، ﭼﻮﺏ، ﮔﭻ، ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ... ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻋﺎﻳﻖ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻧﮕﻬﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮﺭﺩﮔﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد.

- ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺎﻳﻘﻬﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ پلی یورتان
-ﺍﺑﺠﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﻡ، ﺧﺸﻚ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ.و بدون سرو صدا
-ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎ.
-ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ.
- فاکتور های مهم در سیستم های عایق های حرارتی پلی یورتان
-عملکرد تکنیکی
- هزینه های اجرا
- امنیت نصاب و مصرف کننده
- شاخص های زیست محیطی