فوم عایق مرغداری

عایق کاری ساختمان مرغداری ها و دامداری ها یکی از موضوعات مهم و اساسی در صرفه جویی سوخت می باشد . 

 

عایق کاری مرغداری ها

 

در سالن های مرغداری بیشترین مکانی که نیاز به عایق کاری دارد، سقف سالن های مرغداری است . مکانی که در فصل زمستان باعث می شود که انرژی و حرارت زیادی خارج و اتلاف می شود و در تابستان گرمای خورشید را جذب می کنند .

عایق بندی سقف سالن مرغداری باعث می شود در زمستان بعلت حفظ حرارت داخل سالن و در تابستان به خاطر تشعشع حرارت باعث راندمان بالا می شود .

عایق کاری مرغداری ها مزیت فراوانی دارد.

1- باعث صرفه جویی در مصرف هزینه ها می شود .

2- در کاهش مرگ و میر پرندگان نقش بسیار مهمی دارد که این ویژگی، باعث سود دهی برای صاحب مرغداری ها می شود .

عایق سالن مرغداری