پلی یورتان غیر قابل اشتعال

پلی یورتان غیرقابل اشتعال ، راهبر انقلابی عظیم در فن آوری پوشش
تاریخچه پوشش های پلی یورتان غیرقابل اشتعال به پایان سال 1930 و کشف پلیمریزاسیون افزایشی دی ایزوسیانات، توسط اتوبایر و همکاران بر می گردد.

همین واکنش، کلید تولید پلی یورتان نسوز و پلی یوریا گردید.پلی یورتان نسوز، حاصل همین واکنش، کلید تولید یورتان و پلی یوریا گردید. پلی یورتان غیرقابل اشتعال، حاصل واکنش گرمازا بین دی یا پلی ایزوسیانات با ترکیبات حاوی گروه های هیدروکسیل چون پلی ال می باشد.اما اغلب دی یا پلی ایزوسیانات ها می تواند با ترکیبات حاوی هیدروژن فعال، چون آمین ها، واکنش بسیار سریع تری داشته باشند. این واکنش مبنای تشکیل ساختمانی پلی یورتان نسوز است.